Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SkillNow

Definicje

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez spółkę SkillNow sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-578 Poznań, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000574457, NIP: 7811914996, REGON: 362461380.

SkillNow – SkillNow sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-578 Poznań, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000574457, NIP: 7811914996, REGON: 362461380.

Dane kontaktowe: tel +48 503 932 940, adres e-mail: szkolenia@skillnow.pl

Koordynator – SkillNow sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-578 Poznań, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000574457, NIP: 7811914996, REGON: 362461380.

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia Usług w Sklepie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Konsument – Zamawiający, który jest osobą fizyczną i dokonał zamówienia Usługi w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

Usługi – usługi polegające m. in. na organizacji szkoleń internetowych z zakresu profesjonalnej opieki domowej, szkoleń medycznych, szkoleń dotyczących terapii naturalnej oraz prowadzenie kursów internetowych, oferowane przez SkillNow w ramach prowadzonego Sklepu.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Obsługę techniczną Sklepu prowadzi Koordynator.

1.2. Sklep jest sklepem internetowym, który umożliwia sprzedaż Usług za pośrednictwem Internetu.

1.3. Opis Usług oraz ceny za poszczególne usługi wraz z opisem, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią jedynie informację handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1.4. SkillNow zastrzega sobie możliwość dokonania zmian asortymentu Usług prezentowanego w Sklepie internetowym, opisu Usług, cen Usług, przeprowadzania oraz modyfikacji oraz odwoływania akcji promocyjnych prowadzonych przez Sklep internetowy.

1.5 SkillNow porozumiewa się z Zamawiającym telefonicznie lub mailowo. Zamawiający może skontaktować się ze SkillNow za pomocą formularza znajdującego się na stronie jak również telefonicznie pod nr: +48 503 932 940 oraz mailowo pod adresem: szkolenia@skillnow.pl

1.6 SkillNow oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Zamawiający ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

1.7  SkillNow informuje, że podstawowym zagrożeniem dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym Zamawiających korzystających z Usług świadczonych przez SkillNow, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie stworzone w celu wyrządzania szkody, przykładowo: „wirusy”, „robaki” lub „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania zagrożeń związanych ze wskazanym oprogramowaniem, konieczne jest aby Zamawiający zaopatrzył swój komputer lub inne urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet w oprogramowanie antywirusowe, które będzie stale aktualizowane. SkillNow informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z działalnością osób trzecich, m.in. „hackerów”, którzy bez uprawnienia uzyskują dostęp do systemu teleinformatycznego SkillNow oraz Zamawiających. Zamawiający przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez SkillNow rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

 

2. Zasady składania zamówień

2.1. W celu zawarcia umowy świadczenia usług przez SkillNow, Zamawiający dokonuje rejestracji w Sklepie, wybiera rodzaj Usług oraz dokonuje zamówienia wybranych Usług, zgodnie z procedurą podaną poniżej. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.

2.2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający, który nie jest zarejestrowany i nie posiada indywidualnego konta dostępu w Sklepie:

a) dokonuje rejestracji w Sklepie i zakłada indywidualne konto, w sposób opisany w formularzu rejestracji, podając swój adres e-mail;

b) dokonuje wyboru Usługi, dodając wybraną Usługę „Do koszyka”, co nie jest równoznaczne z zamówieniem usługi;

c) w celu złożenia zamówienia Zamawiający w polu koszyk na indywidualnym koncie, używa przycisku „Przejdź do kasy”

d) Zamawiający wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w formularzu:

– imię i nazwisko, ewentualnie nazwę firmy, osoby, która ma uzyskać dostęp do Usługi;

– adres email oraz telefon;

– adres pocztowy;

– inne dane, których podanie określono w formularzu zamówienia jako konieczne.

Zamawiający jest zobowiązany podać dane zgodne z prawdą.

2.3. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający, który dokonał już rejestracji w Sklepie i posiada indywidualne konto, loguje się na posiadane przez siebie konto i dokonuje wyboru Usługi w sposób opisany w pkt 2.2. powyżej.

2.4. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w szczególności z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów i akceptuje postanowienia Regulaminu.

2.5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomość na podany przez siebie w formularzu adres e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia oraz dane do dokonania opłaty. Zamawiający uiszcza wynagrodzenie za świadczenie zamówionej Usługi z góry, poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany w niniejszej wiadomości e-mail. Zamówienie jest skutecznie złożone przez Zamawiającego po zaksięgowaniu wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym SkillNow.

2.6. Po zamówieniu Usługi i zaksięgowaniu wpłaty, Zamawiający otrzymuje od SkillNow wiadomość e-mail potwierdzającą zaksięgowanie uiszczonego wynagrodzenia na rachunku bankowym SkillNow wraz ze zdalnym dostępem umożliwiającym odbywanie szkolenia na indywidualnym koncie Zamawiającego lub osoby wskazanej w formularzu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail z dostępem, o której mowa w niniejszym punkcie.

2.7. Wynagrodzenie za daną Usługę widoczne w sklepie internetowym jest podane w kwocie brutto (zawiera podatek VAT) i wyrażone w PLN. Wynagrodzenie podane na stronach Sklepu przy danej Usłudze jest wiążące w chwili złożenia zamówienia na daną Usługę przez Zamawiającego. SkillNow wystawia fakturę VAT, dokumentującą świadczenie Usług na życzenie Zamawiającego.

 

3. Reklamacje

3.1. W przypadku, w którym zamówiona przez Konsumenta Usługa, jest niezgodna z niniejszym Regulaminem, Konsument ma prawo zgłoszenia reklamacji, na zasadach opisanych poniżej.

3.2. Reklamację składa się pisemnie, na adres pocztowy SkillNow podany w niniejszym Regulaminie lub elektronicznie na adres e-mail szkolenia@skillnow.pl.

3.3. Reklamacja podlega rozpatrzeniu przez SkillNow w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku zaakceptowania przez SkillNow reklamacji, SkillNow dokonuje stosunkowego obniżenia wynagrodzenia, do rzeczywistej wartości wykonanej usługi i zwraca Konsumentowi wpłaconą przez niego nadwyżkę. W przypadku, w którym reklamacja Konsumenta nie zostanie przez SkillNow rozpatrzona pozytywnie, SkillNow informuje o tym Konsumenta.

3.4. Powyższe uprawnienia nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 4.3. poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4.2. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie SkillNow oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na piśmie lub poprzez wypełnienie formularza drogą elektroniczną. SkillNow zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt 4.3 poniżej. Z chwilą otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, SkillNow zaprzestaje świadczenia Usługi.

4.3. W przypadku, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po przystąpieniu przez Zamawiającego do korzystania z Usługi świadczonej przez SkillNow, Konsument ma obowiązek uiszczenia wynagrodzenia za Usługę wykorzystaną oraz materiały szkoleniowe pobrane do dnia odstąpienia od Umowy. W takim wypadku SkillNow jest uprawniony do potrącenia wynagrodzenia za Usługę świadczoną do dnia odstąpienia od umowy z należności, które jest zobowiązana zwrócić Konsumentowi zgodnie z pkt 4.2. powyżej.

4.4. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się pod następującym adresem: Formularz odstąpienia od umowy

 

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Dane osobowe przekazane SkillNow przez Zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest SkillNow (adres wskazany jest w początkowych postanowieniach niniejszego Regulaminu).

5.2. SkillNow informuje, że dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zamówienia oraz jego realizacji.

5.3. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przekazanych SkillNow, oraz prawo do ich poprawiania.

 

6. Świadczenie przez SkillNow Usług

6.1. SkillNow jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. SkillNow obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Skillnow odpowiedzialności nie ponosi.

6.2. Szczegółowy zakres i rodzaj Usług realizowanych przez SkillNow jest określony na stronie internetowej Sklepu, przy każdej poszczególnej Usłudze.

6.3. SkillNow zapewnia świadczenie Usług za pomocą wybranego przez siebie personelu. SkillNow zapewni i przekaże Zamawiającemu materiały szkoleniowe służące wyłącznie do własnego użytku osobistego. Przekazanie materiałów szkoleniowych nie stanowi udzielenia licencji ani przeniesienia autorskich praw majątkowych do materiałów. Zamawiający nie jest uprawniony do powielania ani udostępniania materiałów osobowych osobom trzecim, bez zgody SkillNow.

6.4. Dostęp do korzystania z wykupionej Usługi jest aktywny przez okres 60 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, zgodnie z pkt 4.1., a także z zastrzeżeniem pkt 6.5. Niewykorzystanie przez Zamawiającego Usługi w powyższym terminie z przyczyn nieleżących po stronie SkillNow nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.

6.5. SkillNow może zaprzestać realizacji Usługi, w takim wypadku SkillNow zwraca Zamawiającemu wpłacone wynagrodzenie stosunkowo do niewykorzystanej przez Zamawiającego Usługi albo, za zgodą Zamawiającego, proponuje inny rodzaj Usługi.

6.6. SkillNow wystawia certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, wystawione dla osoby posiadającej dostęp do Usługi. Zamawiający może przed rozpoczęciem korzystania z Usługi wnioskować o zmianę danych osoby, posiadającej dostęp do Usługi, a SkillNow w miarę możliwości, wprowadza nowe dane osobowe.

6.7. Umowa ze SkillNow zostaje zawarta do dnia wygaśnięcia dostępu do Usługi, z zastrzeżeniem pkt 6.5.
7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7.2. Wymagania techniczne niezbędne do pracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SkillNow są następujące: Zamawiający powinien posiadać komputer, bądź inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana będzie przeglądarka stron internetowych. W trakcie korzystania z systemu obsługującego Sklep na komputerze lub innym urządzeniu Zamawiającego mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.

7.3. Jeżeli Zamawiającym nie jest Konsument, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy o świadczenie usług między stronami jest sąd właściwy dla siedziby SkillNow.

7.4. SkillNow zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

7.5. Niniejszy regulamin jest dostępny w formie pisemnej w siedzibie SkillNow oraz w formie elektronicznej na stronie www.skillnow.pl.Kontakt

ul. Janusza Zeylanda 3/9
60-808 Poznań
Tel.: +48 500 201 088

REGON: 362461380
NIP: 7811914996
KRS: 0000574457

Skillnow

Dzięki naszym usługom możecie rozwinąć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Sklep
Polityka prywatności
Regulamin sklepu

Social media